Витяг із Статуту Українського товариства генетиків і селекціонерів
ім. М. І. Вавилова

4.3. Вищим керівним органом Товариства є з’їзд делегатів від місцевих осередків.
З’їзд скликається один раз у 5-7 років. Про скликання і порядок денний повідомляється Радою Товариства не пізніше, ніж за 6 місяців до початку його роботи. Норма представництва та порядок обрання делегатів визначається Президією.
Позачерговий з’їзд скликається з ініціативи Ради Товариства або за вимогою не менше ніж 1/3 членів Товариства. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів.
4.4. З’їзд Товариства:

 • затверджує Статут Товариства, вносить зміни та доповнення;
 • визначає чергові завдання Товариства;
 • обирає строком на 5-7 років Раду, Ревізійну Комісію Товариства, заслуховує та затверджує їх звіти;
 • здійснює право власності на майно та кошти Товариства;
 • приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства;
 • розглядає інші, найбільш важливі питання діяльності Товариства. Рішення з’їзду приймаються шляхом таємного чи відкритого голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість обраних делегатів за виключенням прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Товариства, де за таке рішення повинно проголосувати 2/3 делегатів з’їзду.

4.5. У період між з’їздами вищим керівним органом є Рада Товариства, пленуми якої скликаються щорічно.
Рада Товариства в установленому порядку:

 • обирає із свого складу Президента, віце-Президентів, вченого секретаря на 5-7 років;
 • обговорює найважливіші питання роботи Товариства, визначає його поточні завдання;
 • скликає з’їзд Товариства, визначає норми представництва, порядок денний і місце його проведення; заслуховує звіти Президії Товариства про його роботу;
 • затверджує бюджет, структуру і штатний апарат Товариства;
 • приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств;
 • приймає рішення про заснування власних видавництв Товариства;
 • інформує членів Товариства про свою діяльність. Рішення Ради Товариства вважаються правомочними, якщо вони прийняті більшістю голосів більшості її складу.

4.6. Робочим органом Ради Товариства є Президія. Президія:

 • керує поточною роботою відповідно до рішень з’їзду та Ради;
 • приймає рішення про створення місцевих осередків та здійснює контроль за їх діяльністю;
 • скликає пленуми Ради, приймає участь у проведенні семінарів, курсів;
 • визначає розмір, термін і порядок сплати внесків індивідуальними та колективними членами Товариства;
 • з числа членів Товариства і активу створює комісії та інші формування за напрямками діяльності відповідно до статутних завдань Товариства;
 • затверджує зразки печатки, символіку, іншу атрибутику;
 • засідання Президії проводяться раз в три місяці. Засідання є повноважним, якщо на ньому присутні більшість членів Президії. Рішення приймаються більшістю голосів.

4.7. Президент Товариства:

 • очолює Товариство, репрезентує Товариство в державних органах влади, управління громадських організацій в Україні та за її кордоном;
 • має право підпису фінансових документів, як перша особа;
 • в період між з’їздами підзвітний Раді Товариства;
 • організовує виконання рішень з’їзду і пленуму Ради, керує їх роботою;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банку, розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством і Статутом Товариства.

4.8. У разі відсутності Президента Товариства його функції виконує віце-Президент Товариства.
4.9. Ревізійна комісія Товариства:

 • контролює фінансову та господарську діяльність Товариства та його місцевих осередків;
 • контролює виконання положень Статуту, рішень з’їзду, перевіряє строки і порядок проходження документів, роботу з листами, пропозиціями і заявами членів Товариства. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим з’їздом Товариства.