В цьому номері:

Оригінальні статті

Шляхи поширення політелії у молочної худоби

Бірюкова О.Д.С.3-9

Показати резюме

Завантажити PDF

Встановлено частоту додаткових дійок (політелії) у тварин української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. У племінних господарствах частота політелії становить 2,4-35,4 % для дійок, що розташовані позаду основних, 0-2 % - для дійок іншого розташування згідно авторської класифікації. Залежноі від походження, в потомстві різних плідників спостерігалася різна частота додаткових дійок позаду основних (3,8-56,5 %). В українській чорно-рябій молочній породі найбільша частота політелії спостерігається у тварин ліній П.Ф.А.Чіфа1427381 та Ельбруса 897, у корів української червно-рябої молочної породи - лінії Хановера 162939. Встановлені шляхи та механізми успадкування багатодійковості дадуть змогу проводити ефективну селекцію, спрямовану на зниження поширеності цієї генетичної вади серед корів вітчизняних молочних порід.
Ключові слова: молочна худоба, політелія, успадкування, генеалогічний аналіз.

Цитогенетична активність меристемних клітин коренів рослин кукурудзи за роздільної та сумісної дії іонів важких металів

Богуславська Л.В., Шупранова Л.В., Вінниченко О.М.С.10-16

Показати резюме

Завантажити PDF

Проведено порівняльний аналіз впливу солей кадмію (2 ? 10-4моль/л), свинцю (2 ? 10-3моль/л), нікелю (1 ? 10-4моль/л) та їхньої комбінації на цитогенетичні параметри клітин кореневої апікальної меристеми Zea mays L. Показано, що іони тестованих металів інгібують ріст коріння, знижують мітотичну активність клітин меристеми та індукують появу хромосомних пошкоджень. Встановлено як загальні, так і специфічні закономірності у відповідній реакції клітин кореневої меристеми кукурудзи як на окрему, так і на сумісну дію іонів важких металів.
Ключові слова: кукурудза, іони, кадмій, свинець, нікель, меристема, аберації хромосом, пікноз.

Фітопатологічна оцінка деревних рослин і видовий склад патогенів у стародавніх парках Вітебської області

Галинська Н.А., Гаранович І.М.С.17-30

Показати резюме

Завантажити PDF

У статті представлені результати вивчення видового складу збудників хвороб і шкідників деревних рослин у 5 стародавніх парках Вітебської області. Визначений таксономічний склад культурної дендрофлори. Дано фітопатологічну оцінку для кожного паркового насадження. Зазначено ступінь розвитку хвороб і ступінь ураження дерев і чагарників шкідниками. Наведено списки 131 збудника хвороб і 42 шкідливих комах за живильними рослинами.
Ключові слова: фітопатогенний, патогенні гриби, дендрофлора, патогенний організм.

Вплив тіосульфату натрію та ультразвуку на індукцію регенерації in vitro інбредних ліній соняшника (Helianthus annuus L.)

Комисаренко А.Г., Михальска С.І., Малина А.Є., Тищенко О.М.С.31-37

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджували вплив тіосульфату натрію та ультразвуку на реалізацію морфогенетичного потенціалу інбредних ліній соняшника. Встановлено, що дані фактори мають позитивний ефект на індукцію регенерації, яка здійснюється шляхом прямого органогенезу із сегментів 3-4-денних проростків. Встановлена генотипічна залежність частоти пагоноутворення від концентрації тіосульфату натрію та терміну дії ультразвуку. Комплексне використання тіосульфату натрію та ультразвуку підвищувало частоту регенерації інбредних ліній 96А/3, 70А/3, 16А/3 в 1,88, 2,41 і 3,58 рази, відповідно.
Ключові слова: соняшник (Helіanthus annuus L.), регенерація іn vіtro, ультразвук, тіосульфат натрію.

Фізіолого-біохімічні та генетичні характеристики Tn5-мутантів Rhizobium leguminosarum bv. viceae

Коць С.Я., Мандровська Н.М., Кругова О.Д., Заєць В.М.С.38-45

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджені генетичні особливості і фізіолого-біохімічні властивості Tn5-мутантів бульбочкових бактерій гороху. Із використанням полімеразної ланцюгової реакції встановлено, що досліджувані штами дійсно є Tn5-мутантами ризобій гороху, оскільки вони містять фрагмент структурної послідовності гену стійкості до канаміцину транспозона Tn5. Показано, що за фізіолого-біохімічними ознаками Tn5-мутанти бульбочкових бактерій гороху мають як схожі, так і відмінні властивості порівняно до штаму-реципієнту.
Ключові слова: транспозоновий мутагенез, Tn5-мутанти, ризобій гороху, полімеразна ланцюгова реакція.

Зворотний перенос хлоропластів як доказ пластом-геномної несумісності цибридних рослин томата Lycopersicon esculentum(+ L. peruvianum var. dentatum)

Кочевенко А.С., Кучук М.В., Ратушняк Я.І.С.46-57

Показати резюме

Завантажити PDF

Цибрид томата Lycopersicon esculentum(+ L. peruvianum var. dentatum), що поєднував ядерний геном L. esculentum Mill., пластом L. peruvianum var. dentatum Dun. і гібридний хондріом, мав невластивий вихідним батьківським видам фенотип. Зокрема, серед нових ознак були мармуровість і світло-зелене забарвлення листків (часткова хлорофілдефектність), а також збільшення тривалості вегетаційного періоду (пригнічення розвитку), які могли виникнути внаслідок ядерно-хлоропластної несумісності. Щоб унеможливити появу цих ознак аномального фенотипу за рахунок хромосомних чи цитоплазматичних мутацій, було здійснено зворотний перенос хлоропластів цибрида томата на вихідний ядерний фон пластомного хлорофілдефектного мутанта L. peruvianum var. dentatum шляхом донор-реципієнтного злиття протопластів. Серед отриманих зелених регенерантів було відібрано близько двадцяти клонів з ядерним геномом і пластомом L. peruvianum var. dentatum. Усі отримані цибридні рослини дикого томата L. peruvianum var. dentatum(+ L. esculentum(+ L. peruvianum var. dentatum)) виявилися повністю функціональними і фертильними та характеризувалися повноцінним розвитком і темно-зеленим забарвленням листків. Вони були здатні до нормальної вегетації в польових умовах і рясно зав’язували плоди з життєздатним насінням. Таким чином, відновлення de novo вихідних фенотипових і функціональних ознак у цибридних рослин перуанського томата зі зворотно перенесеними хлоропластами є прямим доказом несумісності ядерного геному L. esculentum і пластому L. peruvianum var. dentatum.
Ключові слова: Lycopersicon esculentum, L. peruvianum var. dentatum, цибрид томата, злиття протопластів, зворотній перенос хлоропластів, відновлений фенотип, пластом-геномна несумісність.

Внесок елементів структури урожаю у формування рівня вмісту білка в зерні озимої пшениці

Лиса Л.Л.С.58-65

Показати резюме

Завантажити PDF

З допомогою шляхового аналізу встановлено, що з поміж дев’яти досліджуваних елементів структури врожаю у детермінації вмісту білка в зерні озимої пшениці провідну роль відіграють кількість зерна на головному колосі та маса зерна з рослини, причому прямі ефекти цих ознак різноспрямовані. Істотної ролі висоти рослин не виявлено. При створенні високоврожайного сорту, який би характеризувався підвищеною білковістю, пропонується у схрещування включати форми, які б відзначались високою кількістю некрупних зерен.
Ключові слова: Triticum aestivum, білок, структура урожаю, кореляційні зв’язки, шляхові коефіцієнти.

Рівні алозимної мінливості амфіміктичних видів карасів золотого Carassius carassius (L., 1758) та китайського Carassius auratus (L., 1758) в популяціях басейнів Дніпра та Сіверського Дінця

Межжерін С. В., Кокодій С. В., Куліш А. В.С.66-73

Показати резюме

Завантажити PDF

Співставлення рівнів алозимної мінливості карася золотого Сarassius carassius та карася китайського C. auratus було здійснено по 20 ензимним та білковим локусам. Показано, що гетерозиготність популяцій карася китайського (Hexp = 0,02) в п’ять раз вища ніж у золотого (Hexp= 0,15) і більше ніж у три рази перевищує середній рівень у кісткових риб. Результат парадоксальний, бо свідчить про підвищену генетичну гетерозиготність інвазійного виду. Причиною цієї незвичайної ситуації, ймовірно, стала гібридна природа європейських популяцій C. auratus, обумовлена, по-перше, інтрогрессивною гібридизацією, яка проходить як на батьківщині цього виду у Східній Азії, так і в Європі, куди були завезені географічні форми С. auratus, по-друге, у випадку якщо самки триплоїдного C. gibelio характеризуються гетерогаметністю, тоді і їх гібридизацією с самцями C. auratus.
Ключові слова: Carassius, алозимна мінливість, гібридизація.

Варіювання рівня вільного проліну у W-стійкої клітинної лінії сої при культивуванні на різному стресовому фоні

Михальська С.І., Порецька О.І., Сергєєва Л.Є.С.74-81

Показати резюме

Завантажити PDF

У W-стійкої клітинної лінії сої, яку культивували в присутності аніонів WO42-, VO3-, ClO3- та на контрольному середовищі досліджували динаміку вмісту рівня вільного проліну. Селективні середовища з іонами вольфраму або ванадію містили лише нітрати; селективні середовища з KClO3 містили або нітратну, або аміачну форму азоту. Рівень вільного проліну в клітинах при культивуванні за стресових умов перевищував контрольний показник від 1,5 до 4,9 разів. Однак, комплексна стійкість лінії сої пов’язана скоріше з реалізацією залежних від умов культивування механізмів синтезу/деградації, яка відображається в різному характері коливань рівня вільного проліну.
Ключові слова: соя, пролін, іони вольфраму та ванадію, хлорати, стійкість.

Пошук ортологів гена Branched Drosophila virilis

Середа С.В., Козерецька І.А.С.82-85

Показати резюме

Завантажити PDF

У роботі описано новий алель гена Branched (B) Drosophila virilis. Проаналізовано фенотиповий прояв, характер успадковування та локалізацію отриманого алеля. За допомогою баз даних геномних послідовностей проведено пошук генів ортологів у геномі D. melanogaster. За допомогою ПЛР та гібридизації in situ виявлено, що ген B D. virilis та ген plexus (px) D. melanogaster є ортологами.
Ключові слова: D.virilis, Branched, plexus, розвиток крила, ПЛР, гібридизація in situ.

Селекція ярого та озимого ріпаку на нектаропродуктивність

Ситнік І.Д., Колесніченко О.В., Ярешко В.І.С.86-94

Показати резюме

Завантажити PDF

Описані морфологія, анатомія, фізіологія нектарників ріпаку та фактори, які впливають на виділення нектару. Вивчені морфометричні параметри органів квітки різних сортів ярого і озимого ріпаку та нектаропродуктивність їх протягом дня та періоду цвітіння. Встановлено зв’язок нектаропродуктивності з господарсько-цінними ознаками сортів ярого та озимого ріпаку та природними умовами вирощування культури.
Ключові слова: ріпак, нектаропродуктивність, нектарники, морфологія, органи квітки, фізіологія.

Характеристика волосяного покриву гібридів бантенга [Bos (bibos) javanicus d’Alton] зі свійською коровою (Bos primigenius taurus L.) у порівнянні з відправними видами

Стекленьов Є.П., Єлістратова Т.М., Чорнобаєва Т.М.С.95-107

Показати резюме

Завантажити PDF

Волосяний покрив гібридів І покоління бантенга зі свійською коровою червоної степової породи характеризується наявністю великої кількості ості й незначної кількості пуху. Останній спадкується, мабуть, від свійської корови червоної степової породи, добре пристосованої до конкретних умов утримання. По мірі збільшення частки крові свійської корови у гібридів подальших поколінь, кількість пуху в їх волосяному покриві помітно збільшується, що підвищує їх тепло ізолюючи особливості. Паралельно зі збільшенням кількості пуху значно міняється і мікроструктура волосин з переривчатою серцевиною і без неї, що також сприяє підвищенню холодостійкості тварин. Значне линяння пуху і перехідних волосин при збереженні ості з переривчатою і суцільною серцевиною літом помагає їх успішно долати високі температури оточуючого середовища. Можна стверджувати, що структурні особливості волосяного покриву чистокровних видів тварин і характер його спадкування у гібридів окремих поколінь, а також специфіка їх сезонних перемін генетично строго детерміновані.
Ключові слова: бантенг, свійська корова, гібриди, волосяний покрів, мікроструктура, холодостійкість.

Вплив дріжджового манану на проростання насіння м’якої озимої пшениці

Чугункова Т.В., Коваленко О.Г.С.108-113

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджено вплив різних концентрацій дріжджового манану (ДМ) із Candida maltosa та його композицій з поверхнево-активними речовинами (ПАР) на енергію проростання насіння, довжину пагонів і корінців. Проаналізовано відмінності у показниках росту проростків, оброблених еліситором у різних концентраціях, порівняно з контролем. Виявлено оригінальні залежності росту коренів і пагонів від концентрації ДМ за наявності емульгатора в розчинах при обробці насіння пшениці протягом 24 год.
Ключові слова: Candida maltosa, манан, поверхнево-активні речовини, ростові процеси, корінці, проростки, озима м’яка пшениця.

Видовий склад грибів і бактерій, що викликають гниття коренів винограду, ушкоджених філоксерою, в умовах Азербайджану

Шихлінський Г.М.С.114-125

Показати резюме

Завантажити PDF

Був вивчений видовий склад мікроорганізмів (гриби й бактерії), що викликають гниття коренів винограду, ушкоджених філоксерою. У результаті дослідження було встановлено, що в умовах Азербайджану видовий склад мікроорганізмів, що викликають гниття коренів винограду був наступним: фітопатогенні гриби – Суl. radіcіcola Wr., F. oxysporum Schlecht., Gl. vertіcіlloіdes Pіdopl., фітопатогенні бактерії – Ps. lіquefacіens Mіgula, Bac. mesenterіcus vulgatus Fl?gge, сапротрофні гриби – P. cіtrіnum Thom, P. cyclopіum Westl., Rhac. vіtіs, Muc. Mucedo (L.) Fres., Mol. vіtіs.
Ключові слова: філоксера, мікроорганізми, фітопатогенні гриби, фітопатогенні бактерії, сапротрофні гриби.

Оглядові статті

Глосарій з радіаційної цитогенетики

Дьоміна Е.А., Бариляк І.Р., Пілінська М.А.С.125-163

Завантажити PDF

Особистості

Чарльз Дарвін — основоположник еволюційної біології.
До 200-ліття від дня народження і 150-річчя виходу праці "Походження видів"

Підпала О.В.С.164-169

Завантажити PDF

Ювілеї

Академік Валерій Петрович Буркат: до 70-річчя від дня народження

С.170-171

Завантажити PDF

Академік Володимир Костянтинович Шумний: до 75-річчя від дня народження

С.172

Завантажити PDF