В цьому номері:

Оригінальні статті

Сертифікація сортів буяхів високих (Vaccinium corymbosum L.), районованих у Білорусі, на основі RAPD- і ISSR-маркерів

Власова А.Б., Юхімук А.Н., Спірідовіч Е.В., Рєшетніков В.Н.С.203-210

Показати резюме

Завантажити PDF

Застосовано RAPD+ISSR підхід для генотипування сортів буяхів високих (V. corymbosum) з метою диференціації генотипів. Для семи районованих у РБ сортів буяхів високих складені генотипні паспорти на основі використання RAPD+ISSR аналізу, які можуть служити еталонами при проведенні сертифікації посадкового матеріалу й колекцій культури in vitro. Використання приладу Bioanalyzer-2100 дозволяє стандартизувати одержання й обробку результатів, підвищити роздільну здатність і порівнянність даних, що важливо при потоковій сертифікації зразків буяхів високих.
Ключові слова: буяхи високі, Vaccinium сorymbosum L., сорти, генетична диференціація, генетичні сертифікати, RAPD, ISSR, маркери.

Зміни активності каталази у Arabidopsis thaliana дикого типу та у нокаутного мутанта за геном Арх2 за дії теплового шоку

Доліба І.М., Волков Р.А., Панчук І.І.С.211-217

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджено зміни каталазної активності (САТ) за дії теплового шоку у рослин Arabidopsis thaliana дикого типу (екотип Col 0) та в нокаутного мутанта за геном аскорбат пероксидази 2 (Apx2) KO-25. У рослин A. thaliana дикого типу спостерігали підвищення активності САТ за дії помірного теплового шоку (37 °C) та у фазі постшокового відновлення. На відміну від цього, у рослин КО-25 такі ефекти були слабшими або взагалі відсутні. Зростання каталазної активності було більш виражене за дії жорсткого теплового шоку (44 °C). Так, каталазна активність у рослин дикого типу та нокаутного мутанту зростала, відповідно у 3,0 та 2,3 рази порівняно з контрольними пробами. У фазі постшокового відновлення каталазна активність залишалась підвищеною у дикого типу, проте знижувалась до рівня контролю у мутантних рослин. На загал, наші дані вказують, що каталаза залучена у відповідь A. thaliana на дію теплового шоку. Проте втрата активності АРХ2 у мутанта КО-25 не компенсується додатковою активацією каталази. Можна припустити, що у мутантних рослин A. thaliana знижено продукування пероксиду водню.
Ключові слова: Arabidopsis thaliana, каталаза, пероксид водню, тепловий шок, нокаут-мутанти.

Виявлення алельних варіантів гена Vf стійкості до парші у сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) з використанням молекулярно-генетичних маркерів

Кисельов Д.О., Тряпіцина Н.В.С.218-222

Показати резюме

Завантажити PDF

Наведено основні результати досліджень з використання молекулярно-генетичних маркерів для оцінки генотипів яблуні за геном стійкості до парші Vf. Проаналізовано алельні варіанти вказаного гена в сорока семи сортів та гібридних форм вітчизняної та зарубіжної селекції.
Ключові слова: яблуня (Malus domestica Borkh.), стійкість до парші, молекулярно-генетичні маркери.

Поліморфізм генів, асоційованих з господарсько корисними ознаками (QTL) у різних порід великої рогатої худоби

Копилов К.В.С.223-228

Показати резюме

Завантажити PDF

Проведені дослідження генетичної структури чотирьох порід великої рогатої худоби за шістьма структурними генами. Отримані результати вказують, що розподіл алельних варіантів генів визначається особливостями формування генофонду кожної породи відповідно до її напрямку продуктивності.
Ключові слова: ДНК-технології, QTL, селекція за допомогою маркерів (Marker Assisted Selection – MAS), ДНК – маркери.

Мінливість ознак маса коренеплоду і цукристість у топкросних ЧС гібридів і комбінаційна здатність ліній-запилювачів цукрових буряків уладівської селекції

Корнєєва М.О., Фалатюк Л.В.С.229-237

Показати резюме

Завантажити PDF

Розглянуто прояв експресії маси коренеплодів і цукристість у топкросних ЧС гібридів, створених за участю ліній-запилювачів, виділених із груп доборів вихідних популяцій У752 та КМ2, що відрізнялися між собою різним поєднанням високих і низьких абсолютних значень ознак. Встановлено відповідність емпіричного і теоретичного розподілу варіант, а також кореляційні залежності між цими ознаками. Виділено комбінаційно здатні за урожайністю і цукристістю лінії, досліджена частота їхньої зустрічальності у вихідних форм уладівської селекції.
Ключові слова: лінії-запилювачі, топкросні ЧС гібриди, комбінаційна здатність, маса коренеплодів, цукристість.

Генетичні особливості нерівноцінних за стабільністю формування врожаю шишок дерев ялини європейської

Коршиков І.І., Макогон І.В.С.238-242

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджено генетичні особливості за 19 алозимними локусами 54 дерев Picea abies (L.) Karst. в інтродукційному насадженні Донбасу, що розрізнялися за періодичністю “плодоношення” упродовж 10-річних спостережень. У виділених п’яти груп дерев, які формували врожай шишок в один, два, три, чотири та п’ять різних років спостережень, встановлено відмінності в генетичній мінливості. Для дерев із високою репродуктивною здатністю властивий близький до середнього по насадженню рівень гетерозиготності, а найменший – для дерев із зниженою репродукцією.
Ключові слова: Picea abies (L.) Karst., насадження, репродуктивні потенції, алозимна мінливість.

Геногеографічна структура європейського ареалу перлівниці звичайної Unio pictorum (Linnaeus, 1758) (Bivalvia, Unionidae) за даними алозимного аналізу

Межжерін С.В., Васільєва Л.А., Жалай О.І., Янович Л.М.С.243-249

Показати резюме

Завантажити PDF

Дослідження геногеографічної структури європейського ареалу перлівниці звичайної U. pictorum здійснено на базі власних і літературних даних шляхом аналізу алозимів. Встановлена наявність південно- та північноєвропейських груп популяцій, що характеризуються тенденціями до фіксацій альтернативних алелей. Ситуація відповідає моделі двох вікаруючих видів, сполучених відносно вузькою зоною генних інтрогресій. Можна припустити, що південний аловид, ізольований від північного Альпами та Карпатами, бере початок із південноєвропейського рефугіуму, тоді як північноєвропейський — результат реколонізації зі східного, найімовірніше, південноуральського рефугіуму.
Ключові слова: Unio pictorum, перлівниця, алозими, географічна мінливість.

Сполучуваність показників племінної цінності у бугаїв-плідників за селекційними ознаками

Петренко І.П., Бірюкова О.Д., Мохначова О.І.С.250-255

Показати резюме

Завантажити PDF

Проаналізовано рівні кореляційних зв’язків, а також практичну закономірність співвідношення кількісно і у відсотках між значеннями племінної цінності (ПЦ) індивідуально у бугаїв-плідників німецької червоно-рябої молочної породи за основними селекційними ознаками.
Ключові слова: бугай, племінна цінність, кореляція, селекційна ознака, поєднаність, співвідношення.

Різнорівнева експресія трансгена cel7 у Nicotiana tabacum і її вплив на калюсогенез і морфогенный потенціал

Фомєнко Т.І., Кузовкова (Лєнєц) А.А., Бєрдічєвєц Л.Г., Рєшетніков В.Н.С.256-263

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджено експресію бактеріального гена cel7, що кодує ?-1,4-глюканазу, у диференційованих, де- і редиференційованих тканинах тютюну. Виявлено різнорівневу експресію трансгена в лінії ре4: встановлено репресію гена cel7 у листковій тканині, індукування експресії в калюсі й збереження її в адвентивних пагонах, утворених із калюсних клітин. Різна експресія бактеріальної ?-1,4-глюканази в листкових тканинах тютюну позначилася на фітогормональному статусі цих тканин і, як наслідок, відбилася на їх калюсогенній активності й морфогенному потенціалі.
Ключові слова: трансгенні рослини тютюну, бактеріальний ген cel7, ?-1,4-глюканаза, диференційовані/ дедиференційовані тканини.

Генетичний контроль формування суцвіття у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Хаблак С.Г.С.264-270

Показати резюме

Завантажити PDF

Доведено, що під впливом рецесивних алелів ap1-1, bp-1 та tfl1-2 у A. thaliana замість типової китиці формуються суцвіття з новими комбінаціями ознак, не характерними для родини Brassicaceae. З’ясовано, що тип суцвіття у арабідопсису може визначатися як окремими генами, так і взаємодією генів за типом компліментарності, при якому кожний з генів характеризується власним специфічним ефектом.
Ключові слова: арабідопсис, суцвіття, взаємодія генів, мутантна лінія, плейотропний ефект.

Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК Polyommatus icarus

Череватов О.В., Волков Р.А.С.271-278

Показати резюме

Завантажити PDF

У геномі Polyommatus icarus (Lepidoptera: Lycaenidae) виявлено два варіанта повторів 5S рДНК. Ці варіанти суттєво відрізняються між собою за довжиною та нуклеотидною послідовністю міжгенних спейсерів (МГС), хоча окремі копії повторів рДНК, що належать до одного структурного варіанту майже ідентичні між собою в результаті концертної еволюції. МГС складається з мікросателітних повторів, що з’явилися на ранніх стадіях радіації лускокрилих. Протягом подальшої еволюції в МГС накопичувалися численні заміни та вставки/делеції нуклеотидів.
Ключові слова: Lepidoptera, 5S рДНК, молекулярна еволюція та таксономія.

Оглядові статті

Передумови селекції ненаркотичних конопель

Вировець В.Г., Лайко І.М., Щербань І.І., Кириченко Г.І., Горшкова Л.М.С.279-290

Показати резюме

Завантажити PDF

Наркоманія має глибинні корені і традиції. З розвитком суспільства людство все більше усвідомлює необхідність ліквідації цього ганебного явища. На прикладі конопель автори накреслюють способи не знищення або заборони використання нарковмісних культур, а елімінації наркотичних властивостей шляхом селекції і виховання негативного ставлення у свідомості підростаючих поколінь.
Ключові слова: наркотичні культури, коноплі, небезпека вживання, екологія, селекція

Селекція озимої пшениці у Миронівському інституті пшениці на стійкість до хвороб

Ковалишина Г.М.С.291-300

Показати резюме

Завантажити PDF

Селекцію озимої пшениці на стійкість до хвороб у Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла розпочато ще у довоєнний період, але великого розмаху набула з 1978 року. На штучних інфекційних фонах збудників хвороб виділено ефективні джерела стійкості як до окремих, так і групи хвороб, вивчено їхні донорські властивості. На їхній основі створено нові генотипи з груповою стійкістю до хвороб, стійкі до вилягання, з високою продуктивністю та зимостійкістю, а також хорошими показниками якості зерна. На основі хворобостійких ліній створено сорти: Миронівська напівінтенсивна, Миронівська 33, Монолог, Економка.
Ключові слова: озима пшениця, селекція, стійкість, бура іржа, борошниста роса, тверда сажка, церкоспорельоз, септоріоз, фузаріоз, штучний інфекційний фон, вихідний матеріал.

Значення генетичних методів дослідження для діагностики спадково зумовлених новоутворень товстої кишки

Лозинська М.Р.С.301-311

Показати резюме

Завантажити PDF

У роботі висвітлено основні генетичні методи дослідження, необхідні для ранньої діагностики і прогнозування виникнення спадково зумовлених новоутворень товстої кишки. Зазначено важливість генеалогічного аналізу як першого етапу обстеження пробанда для висвітлення внеску спадкових чинників у виникненні цих захворювань. Підтверджено необхідність відпрацювання і практичного впровадження в Україні комплексу сучасних методів генодіагностики та аналізу каріотипу новоутворень. Після проведення генеалогічного аналізу це є наступними етапами обстеження хворих. Розглянуті генетичні методи діагностики знайдуть своє застосування у розв’язанні одного з важливих медичних і соціально-економічних завдань сучасного суспільства – ранньої діагностики спадково зумовлених новоутворень, що дозволить зменшити обсяг оперативних втручань та знизити смертність від цих захворювань.
Ключові слова: генеалогічний аналіз, генодіагностика, каріотипування, новоутворення товстої кишки.

Фруктани. Біосинтез у природі та в трансгенних рослинах

Матвєєва Н.А.С.312-319

Показати резюме

Завантажити PDF

У статті розглянуто основні напрямки досліджень, які стосуються біосинтезу фруктанів рослинами, що є природними продуцентами, а також трансгенними рослинами із вбудованими генами, які кодують синтез цих запасних полісахаридів.
Ключові слова: фруктани, інулін, пребіотик, фруктозилтрансфераза, трансгенні рослини.

Міжклітинна адгезія у формуванні та функціонуванні серцево-судинної системи. Генетичні дефекти, що спричиняють вади розвитку та функціонування міокарда

Півень О.О.С.320-332

Показати резюме

Завантажити PDF

Розглянуто роль молекул міжклітинної адгезії у ембріогенезі, кардіогенезі та функціонуванні дорослого серця. Зроблено огляд основних адгезивних комплексів серцевого м’яза, детально розглянуто структуру та функцію адгеринового комплексу, та його значення у підтриманні нормальної функції міокарда у нормі та патології, а також при ембріогенезі та ранньому кардіогенезі. Розглянуто зв'язок між генетичними порушеннями адгезивних комплексів тканини міокарда та вадами функції серця у людей.
Ключові слова: міжклітинна адгезія, адгеринові з’єднання, кадеринокатеніновий комплекс, нокаут гена, мутація, кардіогенез.

Особистості

Добржанський Феодосій Григорович: людина, яка “написала еволюцію”
(до 110-річчя від дня народження)

Вагін Ю.В.С.333-338

Download PDF

Ювілеї

Академік Ганна Валентинівна Єльська (до 70-річчя від дня народження)

 С.339-341

Завантажити PDF

Оксана Василівна Дубровна (До ювілею)

 С.342-343

Завантажити PDF

Творець новітньої історії "Софіївки" (до 70-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Івана Семеновича Косенка)

Опалко А.І.С.344-350

Показати резюме

Завантажити PDF

Висвітлено життєвий шлях і трудові досягнення директора Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, Заслуженого працівника культури України, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, кавалера багатьох державних, відомчих та міжнародних нагород, Почесного громадянина м. Умань, багаторічного активного члена Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, видатного вченого-фітобіолога, загальновизнаного дослідника ліщини і фундука Івана Семеновича Косенка. Ключові слова: фітобіологія, ботаніка, генетика, селекція, історичні парки, дендрологія.

Професор Я.С. Голодрига – фундатор генетичних основ селекції винограду (до 90-річчя від дня народження)

 С.351-352

Завантажити PDF

Інформація

VI Міжнародна наукова конференція “Фактори експериментальної еволюції організмів”

 С.353-357

Завантажити PDF

ІІ Міжнародна конференція “Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології”

 С.358-359

Завантажити PDF

Рецензії

Рецензія на навчальний посібник О.І. Мартиненко “Методи молекулярної біотехнології: Лабораторний практикум” (Київ: Академперіодика, 2010)

Кунах В.А.С.360-361

Завантажити PDF