В цьому номері:

Оригінальні статті

Морфологічна мінливість і сумісність міцеліїв ізолятів Sclerotinia sclerotiorum, що є причиною стеблової гнилі у соняшника

Ірані Г.К., Шихлінський Г.М.С.179-186

Показати резюме

Завантажити PDF

Стеблова гниль Sclerotіnіa sclerotіorum є однією зі шкідливих хвороб соняшника на північному заході Ірану. У результаті дослідження були вивчені морфологічна мінливість і структура популяції Sclerotіnіa sclerotіorum. Структура популяцій визначалася за допомогою сумісності міцеліїв. Було виділено 186 ізолятів (Ардабіль- 23, Східний і Західний Азербайджан- 22 і 141 відповідно). Під час дослідження було встановлено, що на відміну від інших MCG лише ізолянти MCG56 було виділено у соняшника вирощуваного в Східній і Західній частині Азербайджану. Отримані нами результати показали, що схожі ізоляти зустрічалися в Мазандаранському, Гіланському і Ардабільському районах Ірану.
Ключові слова: Sclerotinia стеблова гниль, Helianthus annuus L.,морфологічна мінливість, патоген, ізолят.

Р-М статус популяцій Drosophila melanogaster в Україні

Рожок А.І., Проценко О.В., Євдокименко К.С., Демидов С.В., Козерецька І.А.С.187-193

Показати резюме

Завантажити PDF

Р елемент проник у популяції Drosophilamelanogaster по всьому світу за менш як 50 років. Наші попередні дослідження показують, що цей транспозон присутній також і в українських популяціях. У відповідь на появу Р елемента в геномі Drosophila розвивають спеціальний захисний клітинний механізм, що називається цитотип Р, на відміну від природнього цитотипу М, котрий не захищає від руйнівного впливу активності Р елемента на геноми плодових мух. Згідно результатів попередніх досліджень, українські популяції ще не розвинули цитотип Р, що вказує на недавню появу Р елемента. В даній роботі ми аналізуємо цитотипний статус українських популяцій Drosophilamelanogaster та вперше показуємо існування в природі так званого цитотипу Р’. Цей цитотип був передбачений теоретично, але ніколи не був знайдений у природі на популяційному рівні.
Ключові слова: Drosophilamelanogaster, Р елемент, цитотип, транспозон, гібридний дисгенез.

Цитогенетичні параметри та репродуктивні якості Sus scrofa в умовах хронічного низькодозового іонізуючого опромінення

Джус П.П., Костенко С.О. С.194-199

Показати резюме

Завантажити PDF

Проведено цитогенетичний аналіз тимчасових культур лімфоцитів периферійної крові свиней in vitro. В умовах низькодозового іонізуючого опромінення у свиноматок спостерігали вірогідне підвищення частоти лімфоцитів із мікроядрами, двоядерних лімфоцитів, відсоток анеуплоїдних клітин і хроматидних розривів порівняно з аналогічними показниками тварин з радіоекологічно благополучних територій утримання. При утриманні свиноматок великої білої породи в умовах низькодозового опромінення спостерігали зниження багатоплідності та збереженості поросят при відлученні та статистично вірогідне збільшення відсотку аварійних опоросів.
Ключові слова: Sus scrofa, свиня свійська, велика біла порода, низькодозове іонізуюче опромінення, мікроядра, анеуплоїдія, поліплоїдія, хроматидні аберації.

Активність каталази та аскорбат пероксидази у Cat2 нокаутного мутанта Arabidopsis thaliana за дії іонів кадмію

Доліба І.М., Волков Р.А., Панчук І.І.С.200-208

Показати резюме

Завантажити PDF

Стресові білки рослин, як правило, представлені декількома ізоформами, які кодуються відповідними членами мультигенної родини. Досі часто залишається невідомо, у яких випадках ізоформи мають подібні, або навпаки, специфічні клітинні функції. Для перевірки припущення, що відсутність ізоформи каталази САТ2 у нокаутного мутанту по гену Cat2 рослин Arabidopsis thaliana може бути компенсована активацією інших ізоформ каталази або аскорбат пероксидази (АРХ), було оцінено активність цих ферментів за нормальних умов та за дії стресу, спричиненого іонами кадмію. Виявлено, що активність ізоформи САТ3 значно зростала у листках нокаутного мутанта по гену Cat2. Проте загальна активність каталази у мутантних рослин була знижена і становила 58 % від рівня активності у рослин дикого типу. На відміну від цього, активність АРХ лише незначно зростала у мутантів. Це свідчить про те, що в умовах експерименту АРХ не бере участі у компенсації відсутності САТ2 ізоформи. Обробка листків 5 мМ хлоридом кадмію призводила до інактивації АРХ. Цей ефект був краще виражений у мутантних рослин, вказуючи на те, що оксидативний стрес, зумовлений іонами кадмію призводить до сильніших пошкоджень білків у мутантів із зниженою каталазною активністю порівняно з рослинами дикого типу.
Ключові слова: Arabidopsisthaliana, каталаза, аскорбат пероксидаза, пероксид водню, кадмій, оксидативний стрес, мультигенні родини, молекулярна надлишковість, нокаутні мутанти.

Мікроклональне розмноження гібридних форм Saintpaulia ionantha Wendl.

Іванова Н.М.С.209-216

Показати резюме

Завантажити PDF

Наведені результати вивчення морфогенетичного потенціалу листкових експлантів зеленолистих (сортів Alocha Orchid, Ruffled Skyes, Ruffles Snow Rose) та строкатолистих (сортів Apachi Midnight, Margery’s Melody, Ness Orange Pekoe) гібридних форм сенполії (Saintpaulia ionantha Wendl.). Встановлені основні закономірності процесу органогенезу сенполії в культурі in vitro та на їхній основі розроблено спосіб клонального мікророзмноження шести сортів гібридних форм. Показано, що утворення адвентивних бруньок та мікророзеток у культурі листкових експлантів здійснювалося через прямий органогенез за присутності в середовищі як регуляторів росту БАП і НОК. Укорінення мікророзеток відбувалось на безгормональному середовищі. На етапі адаптації in vivo для одержаних регенерантів було підібрано ефективний адаптаційний субстрат, що дало змогу одержати максимальну кількість розвинутих рослин.
Ключові слова: сенполія, регенерація, клональне мікророзможення, регенерант, культура in vitro.

Роль цитомиксису і гаплонтного добору в нормалізації фертильності пилкових зерен Hordeum distichum L. після дії УФ-Б радіації

Кравець О.А.С.217-226

Показати резюме

Завантажити PDF

Ультрафіолетове опромінення проростків ячменя у межах 0,5 - 4,3 кдж/м2 індукувало зростання кількості хромосомних аберацій в кореневій меристемі та патологій у чоловічій репродуктивній сфері. Цитологічні пошкодження характеризувалися неспецифічністю. У діапазоні малих доз ультрафіолету пошкодження зберігалися протягом багатьох клітинних поколінь. При максимальній експозиції ультрафіолету активізувався цитоміксис, завдяки якому, популяція мікроспороцитів звільнялась від надлишкового генетичного вантажу. «Включення» цитоміксиса індукується, ймовірно, перевищенням порогового рівня ушкодження ДНК мікроспороцитів. Припускається, що цитоміксис є формою клітинного добору, котра обмежує мутагенез, регулює стан та чисельність клітинних популяцій і сприятиме зберіганню фертильності пилку.
Ключові слова: Hordeum distichum L., хромосомні аберації, коренева меристема, цитоміксис, стерильність пилкових зерен, клітинний добір, УФ-Б-радіація.

Вплив комплексного стимулятора росту нового покоління на морфогенез Pleurotus ostreatus

Кузнецова О.В., Малиновська Н.В., Герасименко В.О.С.227-231

Показати резюме

Завантажити PDF

Наведено дані про вплив стимулятора нового покоління біогумату на ріст і розвиток міцелію Pleurotus ostreatus на агаризованих живильних середовищах при поверхневому культивуванні. Отримані результати позитивної дії визначених концентрацій біогумату на різні стадії онтогенезу гриба: тривалість лаг-фази, швидкість радіального росту, появу примордіїв.
Ключові слова: біогумат, середня радіальна швидкість росту, примордії, культурально-морфологічні ознаки колоній.

Експресія гена інтерферону альфа людини під контролем тканиноспецифічного та конститутивного промоторів у трансгенних рослинах тютюну (Nicotaina tabacum L.)

Лучаківська Ю.С., Майстренко О.М., Олевинська З.М., Кіщенко О.М., Співак М.Я., Кучук М.В.С.232-239

Показати резюме

Завантажити PDF

Трансгенні рослини Nicotiana tabacum L. сорту Winskonsin та Petite Havana отримано шляхом агробактеріальної трансформації з використанням штаму А4 Agrobacterium rhizogenes, та штаму GV3101 Agrobacterium tumefaciens, що містили векторні конструкції pCB124 та pCB161, де ген інтерферону альфа-2b злитий з рослинним кальретикуліновим апопластним сигналом знаходився відповідно під контролем конститутивного 35S промотору ВМКК та коренеспецифічного Mll промотору цукрового буряка. Молекулярно-біологічний аналіз підтвердив присутність трансгенів для 92-95 % аналізованих трансформованих рослин. Екстракти листя регенерованих рослин тютюну покоління Т0 та Т1 та культури „бородатих” коренів виявляли антивірусну активність,, що свідчить про можливість формування рекомбінантного біологічного активного білка. Показано тканиноспецифічну активність Mll промотору цукрового буряка у трансгенних рослинах тютюну та коренеспецифічну активність в індукованій культурі «бородатих» коренів, проте відмічено зниження насіннєвої продуктивності рослин, трансформованих із використанням pCB161 векторної конструкції (A. rhizogenes).
Ключові слова: Nicotiana tabacum L., агробактеріальна трансформація, інтерферон альфа-2b, антивірусна активність, тканиноспецифічний Mll промотор.

Вплив шестивалентного хрому на ріст трансгенних рослин ряски в умовах in vitro

Матвєєва Н.А., Дуплій В.П.С.P.240-246

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджено особливості росту в культурі in vitro трансгенних рослин ряски Lemna minor з послідовністю генів esxA::fbpB?TMD у присутності хрому(VI) у формі хромат-аніона CrO42-. Показано, що трансформовані рослини відрізнялися більшою чутливістю до хрому(VI) порівняно з ряскою дикого типу. Високі концентрації хрому(VI) – 4 та 8 мМ – були токсичними, загибель листеців становила 39,3 % та 68,7 % через 21 добу. Трансгенні рослини, так само як і нетрансформовані, зменшували концентрацію хрому(VI), відновлюючи у живильному середовищі розчинний CrO42- до нерозчинного хрому(ІІІ) у вигляді сіро-блакитного осаду Cr(OН)3·nH2O. Трансформовані рослини повністю відновлювали Cr(VI) при його вихідній концентрації 1 мМ за 3 доби, нетрансформовані – за 6 діб. Однак, при концентраціях хрому(VI) 2, 4 та 8 мМ відновлювальна здатність рослин дикого типу була вищою.
Ключові слова: Lemna minorL., трансгенні і нетрансформовані рослини, Cr(VI), in vitro.

Імуногенетична оцінка генофонду локальних порід свиней

Парасочка І.Ф., Бодряшова К.В.С.247-252

Показати резюме

Завантажити PDF

У статті розглянуто особливості імуногенетичної структури локальних порід свиней миргородської та великої чорної за групами крові. Загальним аналізом за частотами алелів встановлено схожість між стадами миргородської породи. Вищу консолідацію за певними генотипами в системі ЕАF мають тварини, яких вирощують у стадах «ім. Іващенка» (миргородської породи) і «Червона Зірка» (великої чорної породи). Зафіксовано суттєву різницю в генетичній структурі свиней даних порід та встановлено в середньому підвищену частоту гетерозиготних генотипів у стадах за системами ЕАЕ миргородської породи та ЕАL двох локальних порід.
Ключові слова: імуногенетичні маркери, генофонд, породи свиней, алель, генотип, гомозиготність.

Особливості проростання насіння рослин ріпаку, які експресують ген cyp11a1 цитохрому Р450SCC тваринного походження

Сахно Л.О.С.253-259

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджено вплив температур +8°С і +26°С на проростання насіння ярого ріпаку сорту Марія і отриманих на його основі трансгенних ліній, які експресують ген cyp11A1 цитохрому P450SCC мітохондрій кори надниркових залоз бика. Показано, що за температури +8°С практично відсутнє проростання насіння ріпаку як вихідного сорту, так і біотехнологічних ліній. За підвищеної (+26°С) температури дві з чотирьох трансформованих ліній нарощують більшу, ніж контрольні, біомасу, в них активніше працює один з ферментів антиоксидантної системи – супероксиддисмутаза. Ці лінії перcпективні для подальшого дослідження при створенні на їх основі ліній ріпаку, стійких до підвищенних температур.
Ключові слова: Brassica napus, cyp11A1, цитохром P450SCC, ріпак, проростки, супероксиддисмутаза.

Сортові відмінності озимої пшениці в реакції на посуху антиоксидантних ферментів хлоропластів та асиміляції СО2

Соколовська-Сергієнко О.Г.С.260-266

Показати резюме

Завантажити PDF

У вегетаційному досліді вивчали реакцію на ґрунтову посуху антиоксидантних ферментів хлоропластів та СО2-газообмін прапорцевого листка у рослин сучасного високопродуктивного сорту Фаворитка та менш продуктивного сорту старої селекції Миронівська 808 у період колосіння – цвітіння. Як за оптимального вологозабезпечення, так і за умов посухи рослини сорту Фаворитка характеризувалися вищим вмістом хлорофілу та більшою інтенсивністю асиміляції СО2, ніж сорту Миронівська 808. Показано, що більша стійкість фотосинтетичного апарату до ґрунтової посухи в рослин сорту Фаворитка пов’язана з вищими активністю антиоксидантних ферментів хлоропластів та інтенсивністю фотодихання. Це зумовило менші втрати зернової продуктивності за дії посухи у рослин сорту Фаворитка порівняно із Миронівською 808.
Ключові слова: Triticum aestivum L., сорти, фотосинтез, фотодихання, супероксиддисмутаза, аскорбатпероксидаза, продуктивність, ґрунтова посуха.

Особливості успадкування генетичного матеріалу Triticum kiharae Dorof. et Migusch і T.migusсhovae Zhirov в лініях від схрещувань з м’якою пшеницею

Твердохліб О.В., Козуб Н.А, Созінов І.А, Богуславський Р.Л.С.267-275

Показати резюме

Завантажити PDF

У форм м’якої пшениці, трансгресивних за ознаками продуктивності, одержаних від схрещувань м’якої ярої пшениці з T. kiharae, та T. miguschovae, визначали наявність інтрогресованого генетичного матеріалу амфіплоїдів із використанням електрофоретичного аналізу гліадинів і глютенінів та ISSR маркерів. У більшості зразків інтрогресію від T. kiharae ідентифіковано за локусами запасних білків Gli-A1, Gli-D1, Glu-D1. У одиничних форм виявлені білкові компоненти T. kiharae та T. migusсhovae, що кодуються алелями локусів Glu-A1, Gli-G1 і Glu-G1. Застосування праймерів ISSR842 і ISSR846 дозволило виявити у інтрогресивних ліній компоненти, притаманні T. kiharae. Праймери ISSR852 і ISSR2 виявились неефективними для маркування інтрогресій.
Ключові слова: пшениця, T. kiharae, T. miguschovae, інтрогресія, молекулярні маркери, гліадин, глютенін, праймери, ISSR.

Структурна організація 5S рибосомної ДНК Rosa nitida Willd.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А.С.276-282

Показати резюме

Завантажити PDF

З метою вивчення молекулярної організації ділянки геному, що кодує 5S рРНК диплоїдного виду Rosa nitida було клоновано та сиквеновано декілька повторюваних одиниць 5S рДНК. Аналіз отриманих послідовностей виявив наявність у геномі повторюваних одиниць 5S рДНК двох типів. Довжина повторів мажорного і мінорного типів складає 506-514 п.н. та 318 п.н., відповідно. Різниця в довжині пов'язана з делецією частини міжгенної спейсерної ділянки (МГС). Повтори 5S рДНК обох типів містять у МГС інтактні елементи промотора та імовірно є транскрипційно активними.
Ключові слова: Rosa, 5S рДНК, молекулярна еволюція, видоутворення у рослин.

Оцінка життєздатності деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів корів, заморожених надшвидким методом

Троцький П.А.С.283-287

Показати резюме

Завантажити PDF

Наведено результати експериментальних досліджень із оцінки життєздатності деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів корів кріоконсервованих надшвидким методом. Проведено культивування in vitro гамет корів, що були кріоконсервовані при використанні різних концентрацій етиленгліколю і пропандіолу з наступним їх заплідненням та морфологічний і цитогенетичний аналізи яйцеклітин і отриманих in vitro ембріонів. Встановлено, що життєздатність деконсервованих гамет корів заморожених надшвидким методом залежить від концентрації етиленгліколю і пропандіолу у еквілібраційному і вітрифікаційному розчинах.
Ключові слова: ембріони, кріоконсервування, ооцит-кумулюсні комплекси, кріопротектори, етиленгліколь, пропандіол, вітрифікаційний розчин, дозрівання in vitro.

Ефективність дії радіаційного випромінювання зони відчуження ЧАЕС при створенні селекційно-цінного матеріалу озимої пшениці

Якимчук Р.А., Моргун В.В.С.288-293

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджено частоту і спектр господарсько-корисних мутацій озимої пшениці, що зростала в умовах хронічного опромінення зони відчуження ЧАЕС. Серед виділених селекційно-цінних мутантів типовими були карлики та короткостеблові форми. Поява мутантів озимої пшениці з господарсько-корисними ознаками з частотою 1,00-1,07 % вказує на необхідність використання радіоактивно забрудненої зони як полігону для створення вихідного селекційного матеріалу, а генотипи виділених зразків чорнобильських мутантів озимої пшениці доцільно використовувати при вирішенні специфічних завдань селекції найважливішої сільськогосподарської культури.
Ключові слова: озима пшениця, хронічне опромінення, спектр мутацій, селекційно-цінні ознаки.

Оглядові статті

40 років молекулярної генетики сільськогосподарських рослин в Україні

Сиволап Ю.М.С.294-302

Показати резюме

Завантажити PDF

Рослинництво традиційно відіграє важливу роль в економіці країни і потребує постійного поліпшення за рахунок досягнень біологічних наук і, перш за все, класичної і молекулярної генетики. Молекулярна генетика рослин в Україні почала розвиватися в 70-х роках минулого століття. Важливим напрямом досліджень є організація і мінливість геному рослин, аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму для маркування і картування генів важливих агрономічних ознак. ДНК-технології знайшли впровадження в ідентифікації і реєстрації сортів і гібридів рослин, визначенні генотипів, стійких до біотичних і абіотичних стресів, з певними показниками якості продукції. У розробці і впровадженні досягнень молекулярної генетики в розвиток теорії і практики селекції сільгоспрослин в Україні значне місце належить Південному біотехнологічному центру НААН.
Ключові слова: молекулярна генетика, гени агрономічно важливих ознак, організація і мінливість геному.

Ювілеї

Ольга Володимирівна Митрофанова (до 75-річчя від дня народження)

С.303-305

Завантажити PDF

Віктор Олександрович Федоренко (до 60-річчя від дня народження)

С.306-308

Завантажити PDF

Роман Анатолійович Волков (до 50-річчя від дня народження)

С.309-311

Завантажити PDF

Некрологи

Ігор Данилович Ситнік (22 квітня 1965 р. – 16 липня 2011 р.)

С.312

Завантажити PDF

Інформація

VII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»

 С.313-319

Завантажити PDF

IX з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. Інформаційний лист

 С.320-322

Завантажити PDF

Від редколегії

 С.323

Завантажити PDF

Правила для авторів

 С.324

Завантажити PDF

Мовний порадник

Мовний порадник

 С.325

Завантажити PDF