В цьому номері:

Сторінки історії

Розвиток генетики в Національній академії наук України (до 90-річчя від часу заснування Української академії наук)

Кунах В.А.С.3-43

Показати резюме

Завантажити PDF

Наведено головні напрями і основні здобутки генетичних і генетико-селекційних досліджень у системі закладів НАН України від часу її заснування у 1918 р. Проаналізовано наукову і науково-організаційну діяльність деяких наукових закладів і провідних генетиків і селекціонерів та їхній внесок у розвиток світової науки.
Ключові слова: історія науки, історія генетики в СРСР, генетика і селекція в Україні, історія НАН України.

Оригінальні статті

Мінливість морфогенної та неморфогенної культури тканин Ungernіa vіctorіs за результатами RAPD-аналізу

Бублик О.М., Андрєєв І.О., Спірідонова К.В., Кунах В.А.С.44-51

Показати резюме

Завантажити PDF

Методом RAPD-ПЛР встановлено, що культура тканин U. victoris характеризується низьким рівнем геномної мінливості. Ступінь генетичних змін неморфогенної культури тканин була вищою, ніж морфогенної. Виявлено вплив тривалості культивування та фітогормонального складу живильного середовища на рівень сомаклональних змін обох типів культур.
Ключові слова: Ungernia victoris, сомаклональна мінливість, морфогенна та неморфогенна культури тканин, RAPD-ПЛР.

Цитогенетичні ефекти в соматичних клітинах хворих на рак щитоподібної залози

Дьоміна Е.А. С.52-59

Показати резюме

Завантажити PDF

Розглянуто генетичні та інші аспекти розвитку раку щитоподібної залози (РЩЗ) у осіб, що зазнали опромінення. Дані цитогенетичної індикації променевого ураження організму вказують на радіогенний характер РЩЗ. Доведено доцільність призначення тималіну особам з виявленним підвищенним рівнем структурних мутацій в лімфоцитах периферичної крові, а також хворим на РЩЗ з метою ефективної реабілітації гормонального гомеостазу організму.
Ключові слова: рак щитоподібної залози, опромінення, аберації хромосом, тималін.

Мікроклональне розмноження волоського горіха (Yuglans regia l.) шляхом соматичного ембріогенезу

Зарнадзе Н. Ж., Ломтатидзе Н. Д., Зарнадзе Р. Ж., Варшанидзе Н.И., Джапаридзе З.Т. С.60-64

Показати резюме

Завантажити PDF

З використанням модифікованого середовища Гамборга В5, доповненого БАП та НОК або БАП та ІМК в різних концентраціях та співвідношеннях, розроблена система отримання регенерантів волоського горіха шляхом соматичного ембріогенезу, яку можна використовувати для масового розмноження посадкового матеріалу.
Ключові слова: (Yuglans regia L.), мікроклональне розмноження, соматичний ембріогенез.

Взаємодія генів gf (green flesh) й В (Beta-carotene), які модифікують біогенез ?-каротину

Кузьоменський О.В.С.65-72

Показати резюме

Завантажити PDF

Показано, що при міжгенній взаємодії в дигомозиготі В/В//gf/gf спостерігали проміжний ефект – наявність хлорофілу й зменшення кількості ?-каротину з формуванням нового фенотипу – брудно-оранжевого забарвлення плоду. При цьому рівень хлорофілу, що детермінується геном gf, нівелюється генетичним фоном. За вмістом ?-каротину в дигомозиготі спостерігали модифікуючу дію з боку гена gf, що призводить до його зниження в середньому на 25 %.
Ключові слова: томат, міжгенна взаємодія, фенотип, дигомозигота, ?-каротин, хлорофіл, плід.

Активність каталази у коренях і бульбочках сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum

Мандровська Н.М., Кругова О.Д., Василюк В.М., Коць С.Я. С.73-81

Показати резюме

Завантажити PDF

Протягом вегетації досліджували показники ефективності симбіозу (нагромадження вегетативної маси, кількість і масу бульбочок, їхню азотфіксувальну активність) рослин сої за інокуляції вихідним і Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum 646. Встановлено, що Tn5-мутанти розрізнялися як за вірулентністю, так і за активністю симбіозу. Показано, що активність антиоксидантного ферменту каталази у коренях сої, інокульованої різними за активністю Tn5-мутантами, змінювалась протягом вегетації і досягала максимуму у фазу цвітіння рослин. Встановлено, що каталазна активність бульбочок пов’язана з активністю мікросимбіонта: рівень її при інокуляції активними Tn5-мутантами був у 1,6–2 рази вищим, ніж у бульбочках при формуванні малоефективного симбіозу.
Ключові слова: симбіоз, соя, Tn5-мутанти ризобій, каталаза.

Генетична мінливість і філогеографія двох видів прісноводних легеневих молюсків (Gastropoda, Pulmonata) фауни України

Межжерін С.В., Гарбар А.В., Коршунова Е. Д., Гарбар Д.А., Жалай Е.И. С.82-87

Показати резюме

Завантажити PDF

Географічний аналіз розподілу генних частот поліморфних локусів P.corneus і L.stagnalіs показав, що вони є надвидами, у складі кожного з який присутні по два вікаруючі аловиди. Межі їх ареалів практично повністю збігаються і приурочені в одного до східних і північно-східних областей, а в другого до центральних і західних відповідно.
Ключові слова: алозими, фітогеографія, інтрогресивна гібридизація, молюски, Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus.

Клонове різноманіття партеногенетичних видів дощових червів в фауні України

Межжерін С.В., Гарбар О.В., Онищук І.П., Власенко Р.П., Жалай Є.І. С.88-92

Показати резюме

Завантажити PDF

Встановлено, що у партеногенетичних дощових червів A. trapezoіdes, A. rosea і O. lacteum найвища клонова різноманітність спостерігається у більш дрібного A. rosea. У більш великих червів число клонів значно нижче. Імовірно, це зумовлено більшою швидкістю метаболічних і фізіологічних процесів, властивою дрібним тваринам.
Ключові слова: алозимна мінливість, клони, поліплоїдія, дощові черви, Aporrectodea.

Захисний ефект біотехнологічного препарата «Кантепарін» на цитотоксичну дію екстракту боліголова у лімфоцитах людини

Музика В.І., Македонов Г.П., Цховребова Л.В., Колоніна І.В. С.93-97

Показати резюме

Завантажити PDF

В даній роботі досліджено вплив препарата Кантепарін на цитотоксичну дію спиртового екстракту боліголова (Сonium maculatum з родини Umbellifera) на лімфоцитах людини. Було виявлено захисну дію препарата Кантепарін, яка проявляється як у зниженні загальної кількості клітин, що гинуть, так і в зменшенні частки некрозів і відповідно, збільшення частки апоптозів в спектрі індукованої загибелі клітин. Факт зниження частки некрозів найбільш важливий у випадку можливого застосування боліголова або інших хіміопрепаратов разом з препаратом Кантепарін в якості протипухлинних агентів.
Ключові слова: препарат Кантепарін, цитотоксична дія, екстракт боліголова, лімфоцити людини.

Вплив зміни умов культивування на циркадну динаміку структури клітинних популяцій Rauwolfia serpentina Benth. in vitro

Парнікоза І.Ю., Мірюта Н.Ю., Адонін В.І., Кунах В.А. С.98-107

Показати резюме

Завантажити PDF

За допомогою термодинамічного підходу досліджено та описано залежності між динамікою часток клітин із різним вмістом ДНК в ядрі та площею ядерця, як біологічних потоків, та показників проліферації (мітозів та амітозів), які можуть виступати біологічними силами, на циркадному ієрархічному рівні за зміни умов культивування для високопродуктивного штаму К-27 Rauwolfia serpentina – продуцента протиаритмічного алкалоїду аймаліну.
Ключові слова: культура тканин рослин, Rauwolfia serpentina, циркадна динаміка, клітинні популяції in vitro

Варіація антропометричних та метаболічних показників у жінок із артеріальною гіпертензією залежно від фенотипу батьків

Питецька Н.І., Ковальова О.М. С.108-113

Показати резюме

Завантажити PDF

Проаналізовано вплив обтяженої спадковості на метаболічні показники у 157 жінок, хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) та 30 жінок із нормальним рівнем артеріального тиску (АТ). Встановлено, що обтяжена спадковість із гіпертонічної хвороби не є основним чинниом ризику початку розвитку АГ у жінок. Спадковість у гіпертензивних жінок асоціювалось із ожирінням. Достовірного впливу фенотипу батьків на ліпідний профіль не виявлено.
Ключові слова:артеріальна гіпертензія, жінки, спадковість, метаболічні порушення.

Особливості комбінованого впливу пірацетаму, церебралу та верапамілу на дегенеративні процеси в мозку Drosophila melanogaster

Плахта О.Л., Максимів Д.В., Макаренко О.М. С.114-124

Показати резюме

Завантажити PDF

Вікові нейродегенеративні порушення у людини характеризуються пізнім проявом, швидким прогресуванням і часто закінчуються смертю. Лікування нейропатологій є актуальною проблемою, вирішення якої залежить від проведення модельних досліджень. Нейродегенеративні мутанти дрозофіли є адекватною моделлю для вивчення нейродегенеративних процесів у людини. Нами досліджено комбінований вплив фармакологічних препаратів та засобів: пірацетаму, церебралу та верапамілу на дегенеративні зміни у мозку Drosophila melanogaster. Виявлено, що застосування комбінації пірацетам + церебрал + верапаміл продовжує життя комах на 10-23 %, а також відтерміновує нейродегенеративні процеси у мозку мутантів до 17-20 дня життя імаго залежно від генотипу. Механізм дії даної комбінації препаратів у нейродегенеративних мутантів полягає, в основному, у зниженні концентрації внутрішньоклітинного кальцію на 20-45 % порівняно з контролем.
Ключові слова: нейродегенерація, пірацетам, церебрал, верапаміл, дрозофіла.

Значення спонтанної та радіаційно індукованої частоти аберацій хромосом в оцінці індивідуальної радіаційної чутливості людини

Рябченко Н.М., Дьоміна Е.А. С.125-130

Показати резюме

Завантажити PDF

Проведене комплексне цитогенетичне обстеження групи жителів м. Києва виявило відсутність статистично значущої кореляції між значеннями спонтанного рівня аберацій хромосом та величиною індивідуальної радіаційної чутливості, встановленої за результатами G2-тесту. Показано, що оцінка рівня аберацій хромосом в інтактних клітинах дає уявлення про інтенсивність спонтанного хромосомного мутагенезу та слугує для індикації променевої дії на організм людини, тоді як тестуюче опромінення (G2-тест) дозволяє оцінити величину чутливості клітин до радіаційної компоненти серед генотоксичних чинників довкілля.
Ключові слова: аберації хромосом, спонтанний рівень, індивідуальна радіаційна чутливість.

Частота мікроядер і рівень тривожності у школярів

Соболь М.В., Афанасьева К.С., Безруков В.Ф. С.131-136

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджували частоту мікроядер у клітинах букального епітелію та тривожність у 243 учасників Всеукраїнських шкільних олімпіад з біології. Середнє значення частоти мікроядер в обстеженій групі склало 2,6 ± 0,11 ‰. Для дівчат середнє значення частоти мікроядер склало 2,7 ± 0,15 ‰, для юнаків - 2,4 ± 0,16 ‰, різниця статистично незначима. Середнє значення рівня особистісної тривожності для дівчат склало 45,9 ± 0,88 бали, в групі юнаків - 42,2 ± 0,89 бали, різниця статистично значима (p < 0,05). Середнє значення рівня реактивної тривожності в групі дівчат (32,8 ± 1,04 бали ) та юнаків (28,2 ± 1,12 бали) також відрізняються статистично значимо (p < 0,05). Проведено кореляційний аналіз між індивідуальними значеннями частот мікроядер та рівнями двох типів тривожності. Достовірна позитивна кореляція між частотою мікроядер та тривожністю мала місце в групі з високим рівнем реактивної тривожності: rs = 0,62, p < 0,01.
Ключові слова: нестабільність геному, мікроядра, букальний епітелій, особистісна тривожність, реактивна тривожність, стрес.

Особливості реакції фотосинтетичного апарату контрастних за посухостійкістю сортів озимої пшениці на грунтову посуху

Соколовська-Сергієнко О.Г., Стасик О.О. С.137-144

Показати резюме

Завантажити PDF

Досліджували вплив грунтової посухи у фазу кущіння на водний режим, СО2-газообмін, вміст хлорофілу та ріст рослин у 9-ти контрастних за посухостійкістю сортів озимої пшениці. Зниження вологості грунту спричиняло підвищення водного дефіциту, зменшення фотосинтезу і відносної швидкості росту (накопичення біомаси) рослин незалежно від паспортної характеристики посухостійкості сортів. Зміни інтенсивності фотодихання в умовах водного дефіциту були різнонаправленними, в одних сортів активність фотодихання збільшувалася або залишалась на рівні контролю, а в інших – зменшувалася. При цьому співвідношення швидкості фотодихання до інтенсивності фотосинтезу в усіх сортів збільшувалося в 2-8 разів. Показано позитивну кореляцію між інтенсивностями фотодихання і фотосинтезу, а також між стрес-індукованим зниженням вмісту хлорофілу і паспортною характеристикою посухостійкості сортів.
Ключові слова: Triticum aestivum L., сорти, посуха, стійкість, фотосинтез, фотодихання, хлорофіл.

Лімітуючі чинники фотосинтетичної асиміляції СО2 в двох контрастних за продуктивністю сортів озимої пшениці

Стасик О.О. С.145-149

Показати резюме

Завантажити PDF

За допомогою математичного аналізу залежності асиміляції СО2 від внутрішньолисткової концентрації СО2 вивчали ключові лімітуючі параметри фотосинтезу високопродуктивного сорту новітньої селекції Фаворитка і менш продуктивного старого сорту Миронівська 808. Встановлено, що у сорту Фаворитка інтенсивність фотосинтезу, а також абсолютні і відносні значення інтенсивності фотодихання вищі, ніж сорту Миронівська 808. Більша інтенсивність асиміляції СО2 у високопродуктивного сорту пов’язана зі збалансованим підвищенням карбоксилувальної активності РБФКО, швидкості ресинтезу РБФ і метаболізації триозофосфатів.
Ключові слова: Triticum aestivum L., сорти, продуктивність, асимиляція CO2, фотосинтез, фотосинтетичні лімітуючі чинники.

Компетентність до агробактеріальної трансформації калюсних культур, отриманих із незрілих зародків та апікальних меристем пагонів інбредних ліній кукурудзи (Zea mays L.)

Струнін Д.Є., Абраімова О.Є., Перрі Л., Тищенко О.М. С.150-156

Показати резюме

Завантажити PDF

Аналізували компетентність до агробактеріальної трансформації ембріогенного калюсу, індукованого із незрілих зародків інбредних ліній Чі-31, Дк-443, Дк-675, Плc-61, та морфогенного калюсу, отриманного із апікальних меристем пагонів інбредних ліній Л-250, Л-370, Л-390, Л-391 кукурудзи (Zea mays L.). При використанні агробактеріального штаму LВА 4404, який містить вектор PBI121 або рСВ001 із геном неоміцинфосфотрансферази (nptII) спостерігали формування калюсних ліній, стійких до летальних доз канаміцин сульфату (KmСК). Методом ПЛР показано наявність гена nptII в ДНК Km-резистентних калюсів ліній Чі-31, Дк-675, Плc-61 и Л-390. У Km-резистентних калюсів спостерігали втрату або значне зменшення морфогенетичного потенціалу. Отримані дані свідчать про генотипову залежність інтродукції Т-ДНК в клітини різних калюсних культур.
Ключові слова: кукурудза (Zea mays L.), культура тканин, Agrobacterium-опосередкована трансформація.

Кількісний аналіз цитогенетичних ефектів, індукованих мітоміцином С. Характеристика дозових залежностей

Шкарупа В.М., Бариляк І.Р. С.157-165

Показати резюме

Завантажити PDF

Проаналізовано залежність доза-мутагенний ефект мітоміцину С (МС) в клітинах Allium cepa L. для діапазону концентрацій 0,0005 – 1 мг/л при пролонгованій (72 год) дії препарату. Залежність доза-ефект має нелінійний S-подібний характер з виходом на “плато” при дії концентрацій мутагену більших 0,2 мг/л. У діапазоні концентрацій до 0,01 мг/л спостерігали тенденцію до збільшення метафазного пулу мітотичних клітин. При дії вищих концентрацій відбувається збільшення профазного індексу. Найбільша частка клітин на стадії метафази - в точці переходу S-подібності кривої доза-ефект. Для клітин першого мітозу існує зворотня залежність відносної ефективності мутагену від величини його концентрації в перерахунку на одиницю дози для всіх досліджених концентрацій. Низька концентрація МС (0,0005 мг/л) в 76,92 раза ефективніше високої концентрації мутагену (1 мг/л) при перерахунку на одиницю дози. Апроксимація експериментальних даних поліномними функціями показала, що найбільш адекватно крива доза-ефект описується поліномом четвертого ступеня.
Ключові слова: мітоміцин С, Allium cepa L., крива доза-ефект.

Оглядові статті

Закономірності утворення аберацій хромосом в соматичних клітинах людини в залежності від дози опромінення

Дьоміна Е. А., Ворощук О. М. С.166-175

Показати резюме

Завантажити PDF

Аналізуючи численні цитогенетичні дослідження дозових залежностей при дії малих доз радіації можна зробити висновок про їхній складний та немонотонний характер із наявністю плато. Вважається, що при побудові калібрувальниих кривих "доза - ефект" необхідно враховувати індивідуальну радіочутливість, яка пов’язана з інтенсивністю процесів репарації.
Ключові слова: “ доза – ефект”, аберації хромосом, математична модель.

Ювілеї

Михайло Васильович Зубець: до 70-річчя від дня народження

 С.176-177

Завантажити PDF

Володимир Васильович Моргун: до 70-річчя від дня народження

 С.178-181

Завантажити PDF

Станіслав Станіславович Малюта: до 70-річчя від дня народження

 С.182-184

Завантажити PDF

Микола Вікторович Кучук: до 50 річчя від дня народження

 С.185-187

Завантажити PDF