Том 22 (2018)

Присвячено 100-річчю від часу заснування Національної академії наук України

Зміст

Зміст PDF
  3-9
Започаткування генетичних та генетико-селекційних досліджень в Україні (до 100 річчя від часу заснування Національної Академії Наук України) PDF
В. А. Кунах 10-21

Загальна та популяційна генетика

Успадкування ознаки гілкування в колекції соняшнику (Helianthus annuus L.) PDF (Russian)
К. В. Ведмедева 22-27
Формування ефекту свідка в кореневій меристемі проростків при сумісному пророщуванні опроміненого і неопроміненого насіння PDF (Russian)
Е. Ю. Герман 28-33
Вплив пригнічення внутрішньої мікрофлори тетрацикліном на рівень прояву гібридного дисгенеза Drosophila melanogaster PDF (Russian)
И. Д. Городнянский, Л. И. Воробьева 34-39
Характеристики Чернігівської популяції за даними прізвищ PDF
М. Ю. Горпинченко, Л. О. Атраментова 40-45
Моделювання хвороби Паркінсона на D. melanogaster: оксидативний стрес та роль ізогенізації трансгенних ліній PDF
Х. А. Дронська, Х. М. Явдик, О. Г. Стасик, Н. П. Матійців 46-50
Вплив температури на личинковій стадії розвитку на тривалість життя Drosophila melanogaster PDF
Г. С. Караман, О. М. Вайсерман, А. В. Писарук, Н. М. Кошель, Л. В. Мєхова, І. А. Козерецька 51-55
Показники природного добору у Харківській популяції PDF (Russian)
Н. А. Козак, Л. А. Атраментова 56-61
Білковий поліморфізм компонентів схрещування при створенні пшеничних ліній з інтрогресіями від Triticum migushovae Zhir. PDF
Т. В. Пасічник, М. З. Антонюк, Т. К. Терновська 62-67
Вплив втрати мітохондріальної ДНК на розвиток складних структурованих колоній штаму SK1 дріжджів Saccharomyces cerevisiae PDF
О. В. Проніна, С. Р. Рушковський, Б. В. Моргун, С. В. Демідов 68-73
Фенотипічний поліморфізм Harmonia axiridis Pall. як інвазійного виду на території села Велика Чернеччина Сумського району Сумської області PDF
В. М. Торяник, Л. П. Міронець 74-79
Тривалість життя імаго Drosophila melanogaster при голодуванні: эфект кофеїну та опромінення He-Ne лазером PDF (English)
O. V. Gorenskaya, N. S. Filiponenko, Yu. G. Shckorbatov 80-85
Генотипування сортів пшениці м’якої української селекції за допомогою маркера гена Lr48, що забезпечує помірну стійкість до бурої іржі PDF (English)
A. V. Karelov, N. A. Kozub, I. A. Sozinov 86-89

Молекулярна генетика та геноміка

Аналіз клітинної локалізації РН доменa Bcr-Abl з білком USP1 та розробка програми для оцінки їх сайтів фосфорилювання PDF
С. В. Антоненко, Д. С. Гур'янов, І. В. Кравчук, Г. Д. Телегєєв 90-95
Мінливість у послідовності гена Glu1 у популяціях пирію середнього як можлива адаптивна ознака PDF
М. З. Антонюк, Т. С. Єфіменко, Т. К. Терновська 96-101
Генотипування сайту мтДНК представників підродини Cetoniinae PDF (Russian)
Н. А. Балашенко, А. А. Семеняк, А. С. Корнилова, И. А. Сенкевич, О. В. Прищепчик, С. Е. Дромашко 102-107
Варіабельність генів CYP4 i CYP6 у попелиці Aphis fabae mordvilkoi Börner & Janisch, 1922 PDF (Russian)
Н. В. Воронова, М. М. Воробьева, Ю. В. Бондаренко 108-112
PTEN-пов’язані зміни експресії генів у пухлинах передміхурової залози людини PDF
Г. В. Геращенко, О. В. Григорук, Л. В. Мевс, В. І. Кашуба 113-119
Генетичне профілювання бактерій роду Pseudomonas, що уражують бобові культури PDF
Л. А. Данкевич 120-125
Молекулярно-генетичне тестування прісноводних видів i порiд тварин (риби, ракоподібні, молюски) PDF (Russian)
С. Е. Дромашко, А. М. Слуквин, О. Ю. Конева, Е. А. Ровба, М. А. Сасинович, С. Н. Шевцова 126-131
Молекулярно-генетичний аналіз зразків пшениці українського та закордонного походження на наявність генів стійкості до стеблової іржі PDF
Б. В. Іващук, Я. В. Пірко, С. І. Співак, А. І. Ємець, Л. О. Калафат, А. В. Карелов, Н. О. Козуб, Я. Б. Блюм 132-137
Електрофоретичні спектри та активність пероксидази у рослинах пшениці різних сортів PDF
Т. П. Маменко, Л. В. Сірант, М. О. Дикун, В. М. Починок 138-143
Фактор транскрипції SMAD4 локалізовано у цитоплазмі В-клітин пацієнтів, хворих на хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ) PDF
А. С. Матвєєва, Л. М. Ковалевська, О. В. Кашуба 144-148
Брахіспіна – спадкова аномалія, знижує плодючості великої рогатої худоби PDF (Russian)
М. Е. Михайлова, А. И. Киреева, Е. Л. Романишко 149-153
Зміна експресії білків під час взаємодії сигнальних систем у проростків гороху під впливом стресових факторів PDF
О. Г. Нестеренко, С. В. Літвінов, Н. М. Рашидов 154-161
Експресія кінезинів, залучених до розвитку аутфоагії у Arabidopsis thaliana, та внесок ацетилювання тубуліну у взаємодію білка Atg8 з мікротрубочками PDF (Russian)
В. Д. Оленева, Д. И. Литвин, А. И. Емец, Я. Б. Блюм 162-168
Оптимізація методу ChIP для дослідження регуляції генів-мішеней канонічного ВНТ сигналінгу у новонародженому серці PDF
О. О. Півень 169-174
Геном як вища інформаційна характеристика біологічних видів PDF
Р. П. Піскун, В. М. Шкарупа, Н. М. Гринчак, О. В. Спрут, Т. Б. Васенко 175-179
Поліморфізм довжин інтронів генів β-тубуліну у білоруських ландрас Linum usitatissimum L. PDF
А. М. Рабоконь, Я. В. Пірко, Л. О. Калафат, Є. В. Гузенко, М. В. Богданова, В. І. Сакович, В. А. Лемеш, Я. Б. Блюм 180-185
Поліморфізм альфа-амілаз м’якої пшениці PDF
О. М. Радченко, Л. В. Сірант, М. О. Дикун 186-190
Геномна специфічність праймерів до пуроіндолінових генів PDF
О. І. Созінова, Н. О. Козуб, І. О. Созінов, Я. Б. Блюм 191-196
Вивчення поліморфізму гена MDP0000151428 серед сортів і видів яблуні PDF (Russian)
О. Ю. Урбанович, П. В. Кузмицкая 197-202
Вивчення генетичних механізмів стійкості до моеноміцину в актинобактерій PDF (English)
B. O. Ostash, O. S. Yushchuk, O. T. Koshla, Y. Rebets, I. S. Ostash, Y. V. Sehin, T. Busche, J. Kalinowski, G. Muth, V. O. Fedorenko 203-209

Молекулярні та клітинні біотехнології

Вплив трофічних, осмотично активних та гелеутворювальних компонентів живильного середовища на прямий ембріоїдогенез у культурі пиляків in vitro ярого ячменю PDF
О. В. Білинська, П. Г. Дульнєв 210-215
Уведення в культуру in vitro синюхи блакитної Polemonium caeruleum L. та скорцонери іспанської Sсorzonera hispanica L. PDF
О. В. Булко, Л. Г. Льошина 216-221
Отримання генетично-модифікованих рослин пшениці з гетерологічним геном орнітин-δ-амінотрансферази PDF
О. М. Гончарук, О. В. Дубровна 222-227
Здатність до калусогенезу in vitro у ліній кукурудзи плазми Ланкастер за варіювання умов довкілля PDF
К. В. Деркач, В. В. Борисова, В. О. Маленький, Т. М. Сатарова 228-234
Вивчення механізмів деградації фруктозо-1,6-бісфосфатази у метилотрофних дріжджів Pichia pastoris PDF
О. В. Дмитрук, Н. В. Булботка, А. А. Сибірний 235-239
Комбінована дія донора NO та ферулової кислоти для індукування стійкості Triticum aestivum проти Septoria tritici PDF
І. В. Жук, О. П. Дмитрієв, Г. М. Лісова, Л. О. Кучерова 240-245
Адаптація рослин кукурудзи до хронічного ультрафіолетового опромінення PDF
В. В. Жук, О. М. Міхєєв, Л. Г. Овсяннікова 246-251
Генотипові особливості морфогенетичних реакцій сортів і гібридів F1 пшениці озимої м’якої за проходження різних етапів андрогенезу in vitro PDF
І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, М. С. Бойко 252-256
Використання нанобіотехнологічних методів для оптимізації технології культивування ооцитів корів поза організмом PDF
С. І. Ковтун, А. Б. Зюзюн, О. В. Щербак, П. А. Троцький 257-261
Частота інтеграції Т-ДНК за генетичної трансформації тютюну (Nicotiana tabacum L.) PDF
А. Г. Комісаренко, С. І. Михальська, О. О. Христа 262-266
ДНК паспортизація сортозразків і гібридів багаторічних злакових трав PDF (Russian)
И. П. Кондрацкая, А. Н. Юхимук, О. В. Чижик, В. Н. Решетников, В. А. Столепченко, П. П. Васько 267-273
Мікроклональне розмноження та калюсогенез деяких видів роду Carlina L. PDF
Н. Б. Кравець, Н. В. Тулайдан, М. З. Мосула, Н. М. Дробик 274-281
Клонування послідовності гомологічного crt-кластера в Streptomyces globisporus 1912-бп PDF
В. В. Лук'янчук, Л. В. Поліщук 282-286
Оптимізація виготовлення клітиновмісних дермальних покриттів для лікування опіків на моделі in vivo PDF
Л. Л. Мацевич, О. Є. Папуга, Т. П. Рубан, Т. В. Берегова, Л. Л. Лукаш 287-292
Генетична трансформація in planta пшениці озимої (Triticum aestivum L.) PDF
С. І. Михальська, А. Г. Комісаренко, В. М. Курчій, О. М. Тищенко 293-298
Отримання трансгенних рослин картоплі (Solanum tuberosum L.), що містять антизмістовну послідовність гена проліндегідрогенази PDF
О. О. Овчаренко, В. А. Рудас, Н. Л. Щербак, М. В. Кучук 299-304
Рівень плоїдності рослин-регенерантів тритикале, отриманих шляхом селекції in vitro на стійкість до абіотичних стресів PDF
С. В. Пикало, О. В. Дубровна 305-310
Вплив передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської на накопичення флавоноїдів PDF
С. А. Пчеловська, С. В. Літвінов, Ю. В. Шиліна, К. В. Листван, В. В. Жук, Д. О. Соколова, Л. В. Тонкаль, А. Г. Саливон, О. Г. Несторенко 311-317
Клітинна селекція з іонами важких металів для відбору форм пшениці та кукурудзи, стійких до осмотичних стресів PDF (Russian)
Л. Е. Сергеева, Л. И. Бронникова 318-322
Неканонічні ДНК-зв’язувальні властивості потенційних компонентів протипухлин-ної композиції (цитокін AIMP1/p43, лектин SNA, ізатізон), які здатні впливати на різні мішені PDF
О. Ю. Цуварєв, О. В. Старожук, І. С. Карпова, Л. Г. Пальчиковська, Л. А. Заїка, Т. В. Ширіна, В. В. Лило, О. І. Корнелюк 323-328
Транскрипційний фактор CAT8 залучений в регуляцію ферментації ксилози в рекомбінантному штамі Saccharomyces cerevisiae PDF (English)
L. S. Dzanaieva, K. V. Dmytruk, A. A. Sybirny 329-334

Біоінформатика та комп'ютерна біологія

Застосування високопропускного віртуального скринінгу в Грід для пошуку нових інгібіторів тубуліну фітопатогенних грибів PDF
П. А. Карпов, О. М. Демчук, О. В. Раєвський, С. П. Ожерєдов, С. І. Співак, Д. О. Самофалова, Я. Б. Блюм 335-339
Оцінка структурних особливостей взаємодії глазіовіаніну А з α-, β- та γ тубулінами людини PDF
П. А. Карпов, С. І. Співак, О. В. Раєвський, О. Ю. Нипорко, С. П. Ожерєдов, Я. Б. Блюм 340-344
Аналіз ортологів гена MGMT людини у найпростіших еукаріот PDF
О. В. Підпала, Л. Л. Лукаш 345-351

Історія біології, питання викладання генетики, селекції та еволюційної теорії

Курс антропогенетики в класичному університеті PDF (Russian)
Л. А. Атраментова 352-356
Модель методичної системи навчання генетики в 10 класі за програмою «Біологія і екологія» PDF
К. І. Бородіна, А. М. Кмець 357-362
Геній Джеймса Уотсона (до 90-річчя від дня народження) PDF
Г. Б. Гуменюк, М. З. Мосула, І. Б. Чень, Н. М. Дробик 363-367
Методологічні проблеми біотичної діагностики антропогенної трансформації лісових екосистем за рівнями організації життя PDF
В. В. Лавров, О. І. Блінкова 368-373
Еволюція екосистем стохастичного і структурного типу PDF (Russian)
А. Н. Михеев, А. А. Протасов 374-380
Не забуте ім’я В.П. Ефроімсона PDF (Russian)
Е. Н. Эткало 381-385


ISSN: 2415-3826